2010, ജൂൺ 5, ശനിയാഴ്‌ച

മരം -

----------------------
മരിച്ച നിനക്ക് 
ജീവനുള്ള എന്നെ വെട്ടി 
ചിത യൊരുക്കുന്നു .


ചുടല പറമ്പിലൂടെ 
ഒഴുകി വരളുന്ന കണ്ണു നീര്‍ 
ഇന്നലെ നീ കൊന്ന 
എന്‍റെ പുഴയുടെ 
നിറഞ്ഞ ചിരിയാണ് .


അവളുടെ 
മാറിലെ മുറിവുകള്‍ 
നീ കുടിച്ച്‌ തീര്‍ത്ത ജീവ ജലം,


അവളുടെ 
ആകാശ മേഘങ്ങള്‍ 
നിന്‍റെ ജീവന്‍റെ കാറ്റും ,
എന്നിട്ടും 
നീയവളെ വ്യഭി ചരിക്കുന്നു.. 


ഓരോ ദൈവത്തിനും 
ഒറ്റ മരത്തില്‍ 
പീഠംങ്ങള്‍ പണിയാന്‍ 
പലരായ്‌ നട്ട മരങ്ങളെല്ലാം 
ഒറ്റ ഒരാള്‍ക്കായ്‌ നിങ്ങള്‍ 
മുറിച്ചെടുക്കുന്നു . 


നിനക്കിനി ആമര മീമര 
മോതുവാനൊരു മരമെവിടെ ?
 മുറിവേറ്റു പിടയുമ്പോള്‍ 
ഇതു വഴി പോകാ ന്‍ 
എനിയ്ക്കൊരു താപസനും .
----------------------------------------ഷംസ്